МАГАЗИН видаництва "КАМЕНЯР"
Понеділок, червня 27, 2022
Увага!!! Вартість видань вказаних у каталозі-магазині може бути змінено. При зміні вартості книжок, Вам буде повідомлено.
У нас в «МАГАЗИНі» можна розрахуватися банківською карткою VISA, Mastercard та карткою «єПідтримка».
Ми щасливі надати Вам можливість використати свої кошти якнайвигідніше.

єПідтримка
   visa mastercard

Партико 3. В. Загальне редагування

Перегляди: 1016

Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Львів : ВФ “Афіша”, 2011. — 640 с., табл. 33, рис. 53, додатків 27.

ISBN 978-966-325-155-4

Описано історію виникнення, об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, галузі, аспекти редагування, а також основні методи контролю й виправлення помилок. Подано інформаційні, соціальні, композиційні, рубрикаційні, логічні, лінгвістичні, психолінгвістичні, видавничі й поліграфічні норми редагування.
Призначений для студентів вищих і середніх професійних закладів освіти, що навчаються за спеціальностями “Видавнича справа та редагування”, “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю”. Редактори-практики можуть використовувати як довідкове видання.

Анотація до книги:


З. В. ПАРТИКО
ЗАГАЛЬНЕ РЕДАГУВАННЯ:
НОРМАТИВНІ ОСНОВИ
2-ге видання, перероблене і доповнене Навчальний посібник
Львів ВФ “Афіша 2011

 


 

УДК 655.254.22:070.4:808.2](07) ББК Ч6Ш54.ІЯ73-1 П18

Допущено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями “Видавнича справа та редагування”, “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю” (№ 1/11-7512 від 10.08.2011 р.)

Рецензенти: проф., д-р філол. наук В. В. Різун (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); доц., канд. філол. наук А. О. Капелюшний (Львівський національний університет імені Івана Франка); директор видавництва “Каменяр” Д. І. Сапіга

Наукові редактори: проф., д-р філол. наук М. Д. Феллер (розділ 5), проф., д-р філос. наук І. 3. Дуцяк (розділ 14), доц., канд. філол. наук І. М. Кочан (розділ 15), доц., канд. психол. наук Т. Б. Партико (розділ 16).

Партико З. В.

П18                   Загальне      редагування:            нормативні основи : навч. посібник.  —2-ге

вид., перероб. і доп. — Львів : ВФ “Афіша”, 2011. 640 с., табл. 33, рис. 53, додатків 27.

ISBN 978-966-325-155-4

Описано історію виникнення, об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, галузі, аспекти редагування, а також основні методи контролю й виправлення помилок. Подано інформаційні, соціальні, композиційні, рубрикаційні, логічні, лінгвістичні, психолінгвістичні, видавничі й поліграфічні норми редагування.

Призначений для студентів вищих і середніх професійних закладів освіти, що навчаються за спеціальностями “Видавнича справа та редагування”, “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю”. Редактори-практики можуть використовувати як довідкове видання.

УДК 655.254.22:070.4:808.2](07) ББК Ч6Ш54.ІЯ73-1

© Партико З. В., 2001 © ТзОВ «ВФ “Афіша”», оригінал-макет, 2001 © Партико З. В., вид. 2-е, перероб. і доп. 2011 © ТзОВ «ВФ “Афіша”», оригінал-макет, 2011


 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ
Список скорочень      14
Передмова до першого видання      15
Передмова до другого видання      21
1.     Вступ     27
2.     Едитологія та її основні поняття      31
2.1.     Едитологія та її складові     31
2.2.     Місце едитології в системі наук      33
2.3.     Навчальні едитологічні дисципліни     34
2.4.     Професія видавця і редактора     38
2.5.     Видання та їх основні види      39
2.6.     Етапи публікування/оприлюднення повідомлень      41
2.7.     Чи потрібен редакційний етап?      44
2.8.     Ефективність функціонування редакційного етапу ...    46
3.     Сутність редагування     48
3.1.     Об’єкт редагування      48
3.2.     Предмет редагування      48
3.3.     Мета й завдання редагування     51
3.4.     Галузі редагування      52
3.5.     Аспекти редагування      54
4.     Історія розвитку редагування      56
4.1.     Періодизація розвитку      56
4.2.     Період існування редагування як виду практичної
діяльності      57
4.3.     Період нагромадження фактів редакційної практики.    60
4.4.     Період функціонування редагування як науки      62
4.5.     Становлення редагування в Україні     67
4.6.     Залежність технології редагування від розвитку
технічних засобів     70
5.     Методологічні засади теорії редагування      73
5.1.     Аксіоми масової комунікації      73
5.2.     Передача повідомлень під час акту масової комунікації    74
5.3.     Постулати теорії редагування     77
5.4.     Модель редагування     77
5.5.     Мова та образи як засоби передачі інформації      78
5.6.     Модель банку інформації реципієнтів      79
5.7.     Характеристика учасників акту передачі повідомлення    80
5.8.     Норми й відхилення від них     89
5.9.     Складові редагування      97
5.10.     Повідомлення як об’єкт редагування     101
5.11.     Інструменти редагування      103
5.12.     Роль ЗМІ в процесі редагування     104
6.     Будова оригіналу і видання      109
6.1.     Багатоаспектність будови     109
6.2.     Видавнича будова оригіналу     109
6.3.     Будова вихідних відомостей в оригіналі      111
6.4.     Будова текстової частини оригіналу      114
6.5.     Будова нетекстової частини оригіналу      120
6.6.     Будова апарату видання в оригіналі     123
6.7.     Будова видання     125
7.     Нормативна база редагування      129
7.1.     Види нормативних баз      129
7.2.     Типологія норм редагування     130
7.3.     Потужність нормативної бази     135
7.4.     Динамічність нормативної бази     136
7.5.     Вибір нормативної бази     136
8.     Помилки та їх види     139
8.1.     Мас-медійна девіатологія     139
8.2.     Значущість помилок     140
8.3.     Вага помилок      140
8.4.     Помилки стосовно постулатів редагування      141
8.5.     Помилки стосовно конкретних норм редагування      147
8.6.     Видавнича класифікація помилок      153
8.7.     Опис помилок      154
8.8.     Реконструкція помилок реципієнтами     155
9.     Методи редагування     157
9.1.     Основні види методів редагування      157
9.2.     Класифікація методів контролю      158
9.3.     Послідовність операцій контролю      159
9.4.     Методи контролю     160
9.5.     Класифікація методів виправлення      171
9.6.     Послідовність операцій виправлення     172
9.7.     Методи виправлення     173
9.8.     Коректурні знаки     179
10.     Інформаційні норми редагування     182
10.1.     Редагування повідомлень з різними формами інформації 182
10.2.     Норми редагування загальних
властивостей інформації      183
10.3.     Норми редагування специфічних
властивостей інформації      200
11.    Соціальні норми редагування      210
11.1.     Юридичні норми      210
11.2.     Етичні норми      220
11.3.     Естетичні норми      222
11.4.     Політичні та релігійні норми      224
12.    Композиційні норми редагування      228
12.1.     Рубрикація — модель будови повідомлення     228
12.2.     Види композиції      229
12.3.     Композиційні шаблони     239
12.4.     Норми редагування композиції      240
12.5.     Особливості застосування методів контролю     248
13.    Рубрикаційні норми редагування     250
13.1.     Функції рубрикації      250
13.2.     Будова рубрик     250
13.3.     Види рубрик     251
13.4.     Норми редагування рубрикацій     257
13.5.     Допоміжні методи редагування рубрик     262
14.    Логічні норми редагування     264
14.1.     Істинність повідомлень і логіка     264
14.2.     Норми редагування понять      270
14.3.     Норми редагування висловів      280
14.4.     Норми редагування виводів      288
14.5.     Норми редагування аргументацій      299
14.6.     Норми редагування зв’язків між компонентами повідомлення      304
14.7.     Норми модальних логік      309
15.     Лінгвістичні норми редагування      311
15.1.     Норми для фонемно-графемного рівня     311
15.2.     Норми для рівня морфем      319
15.3.     Норми для рівня слів     325
15.4.     Норми для рівня словосполучень      332
15.5.     Норми для рівня речень      336
15.6.     Норми для рівня надфразних єдностей     340
15.7.     Норми для рівня блоків      342
15.8.     Норми для рівня дискурсу     343
16.    Психолінгвістичні норми редагування     346
16.1.     Норми сприймання повідомлення     346
16.2.     Словниковий запас реципієнта      359
16.3.     Норми запам’ятовування повідомлень      360
16.4.     Мисленнєве опрацювання повідомлення      364
16.5.     Розуміння повідомлення     370
16.6.     Вплив повідомлень на реципієнтів     376
16.7.     Уява і прогнозування повідомлення      377
17.    Видавничі норми редагування      381
17.1.     Вихідні відомості      381
17.2.     Порядок розташування компонентів повідомлення    388
17.3.     Норми для основного простого тексту      389
17.4.     Норми для основного складного тексту     403
17.5.     Норми для ілюстрацій     407
17.6.     Норми для апарату видання      411
18.    Поліграфічні норми редагування      435
18.1.     Сутність конструювання видання      435
18.2.     Особливості поліграфічних норм      436
18.3.     Норми набирання      436
18.4.     Норми верстання      441
19.     Редагування і видавнича діяльність на різних етапах видавничого процесу      446
19.1.     Технологічний маршрут видавничого процесу      446
19.2.     Авторське саморедагування     448
19.3.     Видавнича діяльність редактора     450
19.4.     Нормативне й творче редагування      461
19.5.     Проектування й конструювання видання      465
19.6.     Друкування видання      471
19.7.     Розповсюдження видань і рекламна кампанія      473
19.8.     Формування видавничої політики     477
19.9.     Перевидавання видань      481
19.10.     Архівування видань      483
20.    Комп’ютеризація редагування і видавничої діяльності    485
20.1.     Види редакційних систем     485
20.2.     Системи комп’ютерної коректури     486
20.3.     Системи комп’ютерного редагування     490
20.4.     Довідкові редакційні системи      499
20.5.     Системи автоматизації видавничої діяльності     504
20.6.     Системи автоматизованого конструювання видань    505
20.7.     Автоматизовані системи керування ЗМІ      506
20.8.     Межі автоматизації редакційного етапу      506
21.     Висновки      510
Додатки     514
Глосарій     574
Предметно-іменний покажчик      614
Список літератури     622
З повним змістом посібника можна ознайомитися за адресою: https://afisha.lviv.ua

КНИГУ МОЖНА ЗАМОВИТИ ЧИ ПРИДБАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

ТЗОВ „Видавнича фірма «Афіша»” 79005, м. Львів, просп. Т. Шевченка, 16 Тел.: 032-2971427, 032-2970537 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Тел.: 066-2725054 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Тел: (032) 235-59-49 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її./Видавництво «КАМЕНЯР» вул. Підвальна 3 (вхід з вулиці Валової, 32) м. Львів, 79008


 

Приємного Вам читання!


Автор посібника Зіновій Партико кандидат філологічних наук за спеціальністю «Структурна, прикладна і математична лінгвістика», доктор філологічних наук за спеціальністю «Журналістика», професор. Навчався в аспірантурі в Москві, кандидатську дисертацію захистив у Санкт- Петербурзькому державному університеті, докторську — в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З 1987 р. працює на викладацькій роботі в університетах Львова, Києва, Запоріжжя.

Перше видання навчального посібника «Загальне редагування: нормативні основи» (Львів, 2001) витримало сім стереотипних перевидань. У комплексі до цього посібника автор опублікував також конспект лекцій «Галузеве редагування в засобах масової інформації» (Львів, 2007) та збірник вправ «Редагування матеріалів засобів масової інформації» (Запоріжжя, 2009).

Друге видання посібника «Загальне редагування: нормативні основи» змінено й доповнено на 25-30%.

Серед навчальних видань з теорії редагування, опублікованих в Україні в ХХІ ст., цей посібник найбільш повно відтворює матеріал, необхідний для навчального процесу студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування». Посібник буде корисним також для студентів суміжних спеціальностей — «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Посібник має доступний для гуманітаріїв виклад, запитання до тем, широко ілюстрований прикладами, історичними довідками, має цікаві додатки, містить словник основних термінів, предметний покажчик, список рекомендованої літератури.

Виробник: інші видавництва
Ціна: 100.00 грн.
Немає в наявності
Кількість:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Кошик

Загальна сума:   0.00 грн.
До кошику